Bakgrund till föreningens bildande

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2006 om att kommunen skulle kartlägga hästnäringen i Ängelholms kommun samt intervjua hästföretagen om deras förutsättningar att utvecklas.
Den utredning som gjordes under 2007 visade att hästen har en betydelse för kommunens utveckling och hästintresset är stort och för många en uppskattad frilufts- och idrottsaktivitet. 1 490 personer hade någon form av sysselsättning relaterat till häst som fritidssysselsättning eller inkomstmässigt. Det fanns 256 privata hästägare samt 1 100 aktiva personer varav 636 barn och ungdomar (7 – 20 år) hos sju ridskolor i kommunen. Ängelholms kommun har framgångsrika ryttare nationellt och det fanns nationellt kända travtränare och veterinärer.

I utredningen framkom också att det fanns 1 600 hästar, varav 1 488 hästar var registrerade hos kommunens miljökontor. Det verkliga antalet var sannolikt fler, vilket inte kunde kontrolleras då ingen registreringsskyldighet finns när man äger ett mindre antal hästar.

Förutom att stödja utvecklingen av hästnäringen resulterade utredningen i att det fanns ett behov av ridleder och ridslingor i kommunen. Kunskapen om regler behövde öka, bland annat om allemansrätt, hästhållning, avel och om allergeners påverkan. Hästnäringen skulle vara betjänt av att medverka i marknadsföringen av Ängelholms kommun där hästnäringen lyfts fram. Ett projekt med tonvikt på ridleder och eller ridslingor var viktigt att få fram, dels för att få struktur på ridlederna, dels minska konflikter mellan markägare och ryttare. Ridleder och ridslingor kan i sin tur gynna både hästnäringen och turistnäringen.
Efter tre offentliga möten under 2007 och 2008 där hästägare, hästföretagare, ridskolor och andra hästintresserade bjöds in, bildades ett Hästråd som fick i uppdrag att dels söka pengar för planering och etablering av ridslingor i kommunen, dels bilda en förening med uppdraget att etablera ridslingor med hjälp av ideell arbetskraft och stöd från Det svenska landsbygdsprogrammet. Hästrådet erhöll medel härifrån i december 2009 för etablering av 3 ridslingor.

I mars 2010, efter ett offentligt möte på Toftaskolan i Munka Ljungby, bildades så Ängelholms Terrängryttareförening.
Föreningen har en styrelse på 7 ledamöter och 3 suppleanter.

I paragraf 1 beskrivs föreningens verksamhet och mål:
Föreningen ”Ängelholms terrängryttare” har som mål att skapa ett trafiksäkert och attraktivt ridstigsystem för våra inhemska eller gästande ryttare och hästar i kommunen.
Syftet med verksamheten är även att ge våra ridande ungdomar kunskap i uteritt och hantering av häst i hästens naturliga miljö. Genom samråd med markägarna och att ryttarna själva tar ansvar för underhåll av ridstigarna undviks konflikter pga. ridning på olämpliga ställen.  Föreningens verksamhet skapar en sund meningsfull fritid, samt gemenskap och kamratskap för våra ridande i Ängelholms kommun.

 

 

Syftet är även att genom ett ridstigsystem skapa en attraktiv turistisk ridprodukt till gagn för de kommersiella aktörer med inriktning mot häst som finns i kommunen. Härigenom skapas nya arbetstillfällen och ett framtida skatteunderlag inom naturturism för Ängelholms Kommun. Med ett utökat attraktivt ridstigsystem avlastas nuvarande befintliga ridstigar. Slitage på mark, fauna och flora minskar vilket även gagnar den biologiska mångfalden inom området