Verksamhetsberättelse 2016

Ängelholms Terrängryttarförening

Verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31

Styrelsen

 Styrelsen har bestått av

  • Ordförande Helena Tarras Wahlberg
  • Kassör Nils Inge Larsson
  • Sekreterare Monika Ivarsson
  • Ledamöter Amalia Falck, Henrik Buregård och Roger Bengtsson

Samt suppleanter

  • Kerstin Lehtinen och Nils-Inge Larsson

Styrelsen hade 4 sammanträden under året

 

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av

  • Michael Hansson (sammankallande)
  • Ann-Margrete Hammarlund, Mimmi Jakobsson och Anna Möller

Revisorer

  • Thomas Roos och Michael Hansson
  • Lars-Göran Linde (suppleant)

Medlemsantal

Vid årets slut hade föreningen 58 medlemmar.

Medlemsavgiften under 2016 har varit 200kr för enskild medlem samt 500 kr för familj.

 

Beskrivning av genomförd verksamhet

Under verksamhetsåret har 7 verksamhetsdagar genomförts. Under aktivitetsdagarna har underlaget på ridlederna förbättrats, buskar och grenar har klippt samt skyltningen och informationen om ridleden har bytts ut.   Det har varit god uppslutning på de flesta av aktivitetsdagarna. 26 medlemmar har deltagit på aktivitetsdagarna och har tillsammans arbetat 157h. De flesta ridvägar är nu ridbara men det finns partier som behöver åtgärdas för att framkomligheten ska bli bättre. Föreningens medlemmar bjöd även in till en långritt där 8 ekipage deltog.

Verksamhetsplan för nästa år

Under nästa verksamhetsår är målet att öka antalet medlemmar och därmed öka föreningens intäkter. Föreningen vill få fler att använda våra ridvägar. Ridvägarna ska underhållas och framkomligheten ska förbättras samt ny sträcka färdigställas.

Ekonomisk berättelse

Föreningen hade 11660 kronor i intäkter genom medlemsavgifter under verksamhetsåret. Utgifter för maskinhyra, datakommunikation och hemsida uppgick till 10336 kronor. Föreningen har 1300 kr i kapital.

Se separat balansräkning.

Budgetförslag för nästa år

Under nästa verksamhetsår beräknar föreningen få in 9000 från medlemsavgifter.  Grus och fiberduk behöver köpas in för 10000 kr.

Styrelsens slutord

Under verksamhetsåret 2016 har uppslutningen på våra aktivitetsdagar varit god. Aktivitetsdagarna ger medlemmarna chans att träffas, prata och lära känna varandra. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för stort engagemang och hoppas på lika stor arbetsvilja under kommande verksamhetsår.